Nowy Program Ochrony Powietrza dla Mazowsza

Nowy Program Ochrony Powietrza dla Mazowsza
Radni województwa mazowieckiego uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego,przyjęli nowy Program Ochrony Powietrza. To akt opracowany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza.

Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa, a więc czterech stref: aglomeracji warszawskiej, Płocka, Radomia oraz strefy mazowieckiej (pozostały obszar województwa). Program zawiera konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie. Warto podkreślić, że te działania są kontynuacją tych z poprzednich dokumentów. Jednakże doprecyzowano ich zakres i określono wskaźniki monitorowania w skali roku. W programie zapisano zwiększenie powierzchni zieleni w wybranych gminach strefy mazowieckiej, w tym strefie miasta Radom.

W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne, czyli te obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojętą edukację ekologiczną.

Od 50 tys. zł do 500 tys. zł. kary może nałożyć na organ odpowiedzialny (np. gminę) za nierealizowanie działań zawartych w POP wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Jej wysokość jest uzależniona od liczby i wagi stwierdzonych uchybień oraz naruszonych obowiązków. Ponadto użytkownicy instalacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Prognoza stężeń pyłu zawieszonego PM2,5w Radomiu dla kolejnych lat jest następująca:
  • 2024 – 18,12 μg/m3,
  • 2025 – 16,72 μg/m3,
  • 2026 – 15,32 μg/m3.
Założono, że powyższe wielkości stężeń wystąpią na stacjach pomiarowych. W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji, hipotetyczny wskaźnik średniego narażenia dla roku 2026 wyniesie 16,72 μg/m3 z czego wynika, że pułap stężenia ekspozycji pyłu zawieszonego PM2,5 w strefie miasto Radom w roku zakończenia programu będzie dotrzymany.