Indeksy jakości powietrza

Indeksy jakości powietrza
Indeks jakości powietrza obliczany jest wyłącznie na podstawie 1-godzinnych danych niezweryfikowanych ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Indeks liczony jest na podstawie 1-godzinnych wyników z pomiarów stężeń w powietrzu: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3). Indeksy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń liczone są na podstawie 1-godzinnych stężeń danych zanieczyszczeń.
W przypadku indeksu indywidualnego przy braku dostatecznej informacji pomiarowej do obliczenia indeksu (np. awaria stacji), dany punkt oznaczony jest kolorem czarnym.

Wartość polskiego indeksu jakości powietrza liczona jest w oparciu o wartości w powyższej tabeli zakresów (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonej wartości zanieczyszczenia z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego spośród zanieczyszczeń mierzonych na tej stacji lub przyjmuje wartość zanieczyszczenia dominującego dla województwa (pył zawieszony lub ozon) lub indeks nie jest określany i wyświetlany jest w kolorze szarym. „Brak indeksu” wskazuje na to, iż na danej stacji nie prowadzi się automatycznych pomiarów zanieczyszczenia, które w danym czasie decyduje o jakości powietrza na obszarze województwa. W okresie jesienno-zimowym dotyczy to pyłu zawieszonego PM10, a w okresie wiosenno-letnim – ozonu. Na mapie danych bieżących indeks jakości powietrza oraz indeksy poszczególnych zanieczyszczeń widoczne są z ostatniej godziny (jeżeli nie ma danych z ostatniej godziny, indeks widoczny jest z drugiej lub maksymalnie z trzeciej godziny wstecz).
Indeks jest zgodny z polskim indeksem jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska www.powietrze.gios.gov.pl.
 
Polski indeks jakości powietrza PM10 [μg/m3] PM2,5 [μg/m3]
Bardo dobry 0...20 0...12
Dobry 20...60 12...36
Umiarkowany 60...100 36...60
Dostateczny 100...140 60...84
Zły 140...200 84...120
Bardzo zły >200 >120